28-04-2019 ඉරිදා පණිවුඩය 

ගරු  ඒඩ්රයන් ආරොන් විසිනි